Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door TPC te sluiten en gesloten overeenkomsten van koop en dienstverlening met afnemers (cliënt). Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: alle huidige en toekomstige dienstverlening dan wel (door)verkoop van goederen.
1.2. Afwijking van het overeengekomen is mogelijk indien en voor zover TPC zulks schriftelijk heeft bevestigd.
1.3. Rechten en plichten voortvloeiende uit met TPC gesloten overeenkomsten kunnen door cliënt niet zonder schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. TPC heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Omtrent deze wijziging(en) TPC cliënt zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

  1. Totstandkoming overeenkomst

2.1. Indien de door TPC uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze 1 maand.
2.2. Een overeenkomst tot het uitvoeren/ leveren komt uitsluitend tot stand wanneer cliënt een offerte van TPC schriftelijk aanvaardt binnen de geldigheidsduur daarvan of indien TPC een door de cliënt verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.3. Tenzij anders vermeld zijn aanbiedingen van TPC opgemaakt op basis van gegevens verstrekt door cliënt en vrijblijvend en onverbindend.
2.4. TPC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  1. Tarieven en betalingen

3.1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2. TPC is gerechtigd de tarieven eenmaal per jaar aan te passen.
3.3. Wanneer cliënt naar aanleiding van de bij beoordeling gebleken onvolkomenheden of om een andere reden herbeoordeling wenst, zal de cliënt de kosten daarvan separaat aan TPC vergoeden.
3.4. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige aftrek of verrekening. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen eveneens binnen de genoemde termijn te worden ingediend, doch schorten de betalingsverplichtingen niet op.
3.5. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is dan een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.
3.6. Alle kosten ontstaan door of verband houdende met (buiten)gerechtelijke incasso van vorderingen op cliënt zijn voor rekening van cliënt.

  1. Garanties

2.2. Wij garanderen uitdrukkelijk niets anders dan hetgeen specifiek en schriftelijk in het ontwerp (of wanneer deze niet is gemaakt: de offerte) is vermeld.
2.3. Onze garantieverplichting komt te vervallen indien onze cliënt, dan wel een derde, zonder schriftelijke toestemming van TPC wijzigingen aanbrengt ter zake hetgeen door TPC werd (op)geleverd. Ook hebben wij het recht onze eventuele verplichtingen ter zake op te schorten totdat wij voor de desbetreffende werkzaamheid/ leverantie volledig werden betaald.

  1. Vertraging/ wijziging van de opdracht

4.1. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft TPC het recht eventuele extra kosten door te berekenen aan cliënt, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van werknemers van TPC of hen die in opdracht voor TPC werkzaam zijn.
4.2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TPC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

  1. Medewerking van de wederpartij

6.1. Cliënt zal aan de medewerkers van TPC dan wel door TPC ingeschakelde derden toegang verschaffen tot de desbetreffende productieplaats(en) en zorgdragen voor de veiligheid van de betrokken personen.
6.2. Cliënt is verantwoordelijk voor het goed bereikbaar zijn van de installatie en de monsterpunten (indien van toepassing) en voor het tijdig verstrekken van informatie en de juistheid van deze informatie.
6.3. Indien TPC op het afgesproken tijdstip bij cliënt ter plaatse komt teneinde de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en zij onverhoopt geen toegang tot
de plaats krijgt waar zij deze werkzaamheden zal verrichten, is zij gerechtigd de opdrachtgever voorrijkosten in rekening te brengen ten bedrage van 35 euro per ingeplande medewerker.

  1. Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van TPC op basis van toerekenbare tekortkoming bij nakoming van een overeenkomst, dan wel aansprakelijkheid op basis van enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade (dit in de engste zin van het woord) en in ieder geval voor maximaal het betreffende factuurbedrag exclusief BTW. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van TPC in de periode van twee maanden voorafgaand aan het verzuim. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventuele reeds door TPC gecrediteerde bedragen.
7.2. TPC zal slechts aansprakelijk zijn op grond van toerekenbare tekortkoming, nadat TPC ter zake onverwijld (in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking van de tekortkoming en binnen 30 dagen na uitvoering) schriftelijk, deugdelijk en gedetailleerd in gebreke is gesteld.
7.3. Aansprakelijkheid voor indirect schade, waaronder gevolgschade, immateriële schade en gederfde winst, wordt door TPC uitgesloten.
7.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen voor aansprakelijkheid van TPC gelden niet in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van medewerkers van TPC of haar bedrijfsleiding.
7.5. TPC is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van één van haar verplichtingen, indien de tekortkoming is veroorzaakt door een omstandigheid buiten de macht van TPC (overmacht). Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van TPC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door TPC niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  1. Beëindiging van de overeenkomst

8.1. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, wanneer cliënt één van haar verplichtingen jegens TPC niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, heeft TPC het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat TPC tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van deze wanprestatie en de opschorting of ontbinding. Hetzelfde geld wanneer TPC vreest dat cliënt haar verplichtingen niet zal nakomen en deze niet op het eerste verzoek van TPC adequate zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen. In deze gevallen is iedere vordering die TPC ten laste van de cliënt heeft dadelijk en ineens opeisbaar.
8.2. In het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind- of curatele stelling van de cliënt zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft TPC zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

  1. Geschillen en toepasselijk recht

9.1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Maastricht is exclusief bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

  1. Slotbepalingen

10.1. Deze voorwaarden treden in werking op 20 oktober 2011, met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
10.2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Sittard-Geleen en liggen tevens bij TPC ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Sittard-Geleen onder nummer 52786625

Versie 20 oktober 2011