Legionellapreventie

Een legionellavrije omgeving is een utopie. Geen enkele drinkwaterinstallatie is volledig vrij van legionella. Maar dat betekent niet automatisch dat gebruikers er ook ziek van worden. Total Project Care helpt jou om legionellabesmettingen te voorkomen en indien er wel een besmetting wordt geconstateerd, gaan we voor je aan de slag om de besmetting terug te dringen, binnen de wettelijke normen.

Wetgeving

Om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, hebben we op het gebied van legionella te maken met de Drinkwaterwet . Deze wet is op 1 juli 2011 in werking getreden en de wet volgt de Waterleidingwet op. Alle regels die voortvloeien uit de wet en te maken hebben met drinkwater en legionella, vinden we terug in het onderliggende Drinkwaterbesluit , de ministeriële regeling en de daaruit voortvloeiende normen ( NEN1006 ). Het is belangrijk om de legionellawetgeving op te volgen. Een overtreding hiervan wordt namelijk aangemerkt als economisch delict en hierop staan forse straffen.

Prioritaire waterleidinginstallaties

Bij bepaalde waterinstallaties is de kans groter dat zich hier een legionellabesmetting voordoet. Voor deze zogenoemde prioritaire waterleidinginstallaties gelden daarom extra strenge regels om de groei van legionellabacteriën in het water te voorkomen. Prioritaire installaties zijn verplicht om twee keer per jaar watermonsters te laten afnemen en deze te laten controleren op legionella. Deze installaties zijn bovendien verplicht om een risicoanalyse en een beheersplan op te stellen en hier ook naar te handelen. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat een lijst van instellingen die tot de prioritaire installaties gerekend worden. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Ziekenhuizen
  • Zorginstellingen en bijbehorende zorgwoningen
  • Gebouwen waar mensen overnachten, zoals hotels, pensions, cellencomplexen en
  • asielzoekerscentra
  • Badinrichtingen zoals zwembaden en sauna’s
  • Kampeerterreinen
  • Truckstops waar douches voor publiek gebruik aanwezig zijn
  • Jachthavens

Besmettingen kunnen we bestrijden door het uitvoeren van een thermische of een chemische reiniging of desinfectie. Hiervoor heeft TPC twee units die volgens de regelgeving met 2 meter per seconde met een minimale temperatuur van 60 graden kunnen reinigen tot een diameter van 108 mm.

Niet-prioritaire installaties

Naast de hierboven genoemde installaties zijn er ook waterinstallaties waarbij het risico op een legionellabesmetting weliswaar nog steeds aanwezig is, maar waarbij de kans op een besmetting minder groot is. De kans dat iemand hier ziek wordt door een legionellabesmetting is zelfs erg klein. Zo is het voor bijvoorbeeld gymzalen, sportcomplexen, scholen en kinderdagverblijven niet verplicht om in te zetten op legionellapreventie. Een risicoanalyse, beheersplan of jaarlijkse inspectie is daarom niet nodig. Wel geldt er een wettelijke zorgplicht met betrekking tot de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de waterinstallatie. De regels die hiervoor gelden zijn vastgelegd in het Bouwbesluit (NEN1006).

Meldplicht

Zoals gezegd komt in iedere leiding legionella voor. We spreken echter pas van een legionellabesmetting als er meer dan of gelijk aan 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) voorkomen. Als eigenaar van een waterinstallatie waarin een legionellabesmetting voorkomt, ben je verplicht actie te ondernemen om de legionellabesmetting terug te dringen. Vanaf een waarde van 1000 kve/l heb je bij een prioritaire locatie een meldplicht. Dit betekent dat je de besmetting moet melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Naast het melden van de besmetting is het ook verplicht om de legionellabesmetting aan te pakken. Aan de hand van de risicoanalyse en het beheersplan is het de bedoeling om de besmetting terug te dringen. Ook zijn er wellicht andere maatregelen nodig om een besmetting lager dan 100kve/l te krijgen.

Bij herhaaldelijke besmettingen zullen we een bron onderzoek uitvoeren. 

Total Project Care is gespecialiseerd in het voorkomen en terugdringen van legionellabesmettingen. Constateren we een meldingplichtige legionellabesmetting, dan verzorgen we deze melding voor u. We stellen een risicoanalyse en een beheersplan voor u op en zorgen dat we regelmatig monsters afnemen om het water te controleren op legionella. Zo monitoren we of de maatregelen effectief zijn en deze de legionellabesmetting terugdringen. Dit alles leggen we vast in een online systeem. Bij een controle van de inspectie kun jij met dit systeem precies laten zien welke stappen jij onderneemt als het gaat om legionellabeheersing en -preventie.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies over al jouw legionella vraagstukken.